Bankárképző általános szerződési feltételei

A NEMZETKÖZI BANKÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZRT

(továbbiakban: Bankárképző)

KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Nemzetközi Bankárképző Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cégjegyzékszám: 01-10-041161;
székhelye: 1011 Budapest, Szalag u. 19.,
adószám: 10224313-2-41
telefon: +36-1-2240-710
fax: +36-1-2011-330 vagy +36-1-2120-706
e-mail cím: bankarkepzo@bankarkepzo.hu
honlap: www.bankarkepzo.hu

mint képző intézmény (továbbiakban: Bankárképző) a képzési programjainak (továbbiakban: képzés) megvalósításával, mint szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos általános szerződési feltételeit az alábbiakban rögzíti.

A képzési programra való jelentkezéssel a jelentkező (továbbiakban: jelentkező vagy résztvevő) elfogadja Bankárképző általános szerződési feltételeit és tudomásul veszi az adatvédelmi tájékoztatót.

A Bankárképző fenntartja a jogot arra, hogy adott képzési program esetében az általános szerződési feltételek mellett a képzés egyedi feltételeit rögzítő képzési megállapodást vagy felnőttképzési szerződést kössön a képzésen résztvevővel. Amennyiben külön szerződés / megállapodás jön létre, és abban olyan feltételek vannak, melyek a jelen általános szerződési feltételekben is megtalálhatók, a szerződés / megállapodás (továbbiakban: egyéni szerződés / megállapodás) rendelkezési az irányadók.

1. JELENTKEZÉS A KÉPZÉSRE

A Bankárképző képzéseinek részletes leírását, a képzések tartalmát, időpontját, jelentkezési határidejét és díját közzéteszi a honlapján.

Online jelentkezés
A képzésre a honlapon keresztül, online módon lehet jelentkezni, de lehetőség van jelentkezési lap kitöltésével és annak – postai vagy elektronikus úton – a Bankárképző számára történő megküldésével is regisztrálni.

Jelentkezések elfogadása
A jelentkezéseket a Bankárképző a beérkezés sorrendjében fogadja, visszaigazolja és a képzéssel kapcsolatos az aktuális információkról tájékoztatja a jelentkezőt. Túljelentkezés, időpont-módosítás esetén a következő szóba jöhető időpontról, valamint esetenként egyéb változásokról is haladéktalanul tájékoztatja a jelentkezőt.

Jelentkező adatai
A jelentkező tudomásul veszi, hogy büntetőjogi felelőssége áll fenn arra, hogy a jelentkezésben feltüntetett személyes adatai (kiemelten, de nem kizárólag: név, lakcím, születési hely és idő, iskolai végzettség) megfelelők és ezt a Bankárképző felszólítására köteles dokumentumokkal is alátámasztani.

2. FIZETÉSI FELTÉTELEK

A képzésben való részvételre a jelentkező és a Bankárképző – a képzési programtól függően – felnőttképzési szerződést vagy képzési megállapodást köt. Szervezet által a munkavállalói számára megrendelt képzés esetén a képzésre vonatkozó szerződés a megrendelő szervezet és a Bankárképző között jön létre. Egyéni szerződés / megállapodás hiányában a regisztráció és annak visszaigazolása jelenti a képzésen való részvételi lehetőséget.

Képzési díj
A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A képzések díját, a vizsgadíjat, az esetleges kedvezményeket a Bankárképző a honlapján teszi közzé.

 • a képzés díja tartalmazza a képzés mint program lebonyolítását a Bankárképző székhelyén, a képzés személyi és technikai feltételeinek biztosítását, a résztvevők számára elektronikus vagy nyomatott képzési anyag biztosítását.
 • a képzési díj nem tartalmazza résztvevők képzési helyszínre való jutása érdekében felmerülő utazási vagy szállás költségét és a meleg étkezést, ezekről a résztvevőknek önállóan kell gondoskodniuk.

A honlapon közzétett díjak árváltoztatási jogát a Bankárképző fenntartja. A díj változtatását a Bankárképző a honlapján haladéktalanul közzéteszi, illetve a képzésre már jelentkezetteket haladéktalanul elektronikus e-mail üzenetben tájékoztatja arról, ha a változtatás őket is érinti. A jelentkező tudomásul veszi, hogy az ÁFA törvény és egyéb kötelező jogszabályok miatti árváltoztatás azonnal érvényesíthető.

Számlázás, díjfizetés
A jelentkező a jelentkezési lapon köteles megjelölni a képzés finanszírozóját - ez lehet a jelentkező vagy más intézmény, esetleg valamilyen arányban megosztva. A jelentkezés során a jelentkező köteles a számlázási adatokat megadni, valamint jelölni az elektronikus számla befogadásának lehetőségét és a számlázáshoz használandó email címet. A számlázás a jelentkezés során rögzített címre, módon és díjakkal történik, a proforma számla alapján történő képzési díj befizetését követő 15 napon belül.

A képzést megelőzően proforma számlát küldünk elektronikus formában a jelentkező által megadott regisztrációs email címre, melynek alapján képzés díját átutalási megbízással a Bankárképző MKB Nyrt.-nél vezetett 10300002-20100542-00003285 számú számlájára illetve (előzetes egyeztetés alapján) az Euróban kiállított számlák esetén az 10300002-50800825-26304889 számú számlájára köteles a jelentkező megfizetni.

Amennyiben a képzés díja a képzés megkezdéséig nem érkezik meg a Bankárképző számlájára, a jelentkező nem vehet részt a képzésen. Ha az átutalás nem teljesül, de a jelentkező a befizetést igazoló bizonylat fénymásolatát elektronikus úton megküldi a képzést megelőzően vagy azt a regisztrációnál bemutatja, résztvehet a képzésen.

Amennyiben a képzés vizsgával zárul, és annak díja a képzési díjjal egyidőben nem kerül megfizetésre, a vizsgadíj megfizetése a vizsga időpontjáig válik esedékessé. Amennyiben a vizsgadíj a vizsga időpontjáig nem érkezik meg a Bankárképző számlájára a résztvevő nem tehet vizsgát. A képzési, illetve vizsgadíj késedelmes megfizetése esetén a Bankárképző a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. Amennyiben a képzésben résztvevő költségvetési és/vagy európai uniós forrásból támogatásban részesül, arról haladéktalanul tájékoztatni köteles a Bankárképzőt.

Lemondási feltételek
A képzésen történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el a Bankárképző, a képzést megelőző legkésőbb 15. napig. A képzést

 • 8-14 nappal megelőzően történő lemondás esetén a tanfolyam részvételi díjának 50%-a adminisztrációs díjként kiszámlázásra kerül.
 • megelőző 7. napon, vagy ezt követően történő lemondás esetén, illetve lemondás hiányában a teljes tanfolyami díjat kiszámlázzuk.

A képzés időpontja előtt írásban a Bankárképzőhöz eljuttatott értesítés alapján a befizetett résztvevő más személlyel helyettesíthető.

3. KÉPZÉSI PROGRAM

A képzések helye, időbeosztása
A képzések helye a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. székhelye, 1011 Budapest, I., Szalag utca 19.

A képzések általánosan 9:00-től - 16:15-ig tartanak, ebéd-, illetve köztes szünetekkel. Az ettől eltérő beosztású képzések esetében a Bankárképző azt a honlapján, a program ismertetésénél közzéteszi, illetve arról a résztvevőt tájékoztatja.

A Bankárképző e-mailen értesíti a jelentkezőket a programot megelőzően annak pontos időbeosztásáról. Többnapos képzés esetén a résztvevők számára elektronikus vagy nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátja a program ütemezését.

A Bankárképző vállalja:

 1. a képzés megszervezését és lebonyolítását;
 2. a képzésben résztvevő tájékoztatását a képzési programról a képzést megelőzően és folyamán;
 3. a képzés helyén a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek, illetve az oktatáshoz szükséges segédletek, képzési anyag nyomtatott vagy elektronikus formában történő biztosítását a résztvevő számára;
 4. a vizsgával záruló programjaihoz elkészíti a tanulmányi és vizsgaszabályzatot (TVSZ), melyet a honlapon közzétesz;
 5. az írásbeli és szóbeli vizsgák megszervezését, lebonyolítását, a vizsga pontos időpontjának a Tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelő módon és időben történő közlését a képzésben résztvevővel vizsgára jelentkezés céljából;
 6. a képzéssel kapcsolatos panasz esetén a képző intézmény Panaszkezelési szabályzatában rögzített határidőn belüli kivizsgálását, eredményéről és megalapozott panasz esetén a megtett intézkedésről a résztvevő tájékoztatását;
 7. vizsgával záruló programjai esetén a TVSZ-ben meghatározottak szerinti Tanúsítványt ad a sikeresen vizsgát tett résztvevő számára.
 8. a képzéssel és a vizsgával kapcsolatos adminisztráció elvégzését, a szükséges dokumentáció elkészítését, a hatályos jogszabályokban előírt statisztikai adatszolgáltatás teljesítését.

A képzésben résztvevő vállalja:

 1. az iskolai végzettségét igazoló bizonyítvány eredeti példányának bemutatását és másolatának a képző intézmény részére történő átadását, valamint – ha az adott képzéshez szükséges - az egyéb részvételi előfeltételek meglétének hitelt érdemlő bizonyítását
 2. a képzés rendjének elfogadását;
 3. a késés nélküli részvételt a képzésen, megjelenésének a jelenléti ív aláírásával történő hitelesítését;
 4. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásainak betartását, különösképpen, de nem kizárólag a törvény 17.§. és 18.§.-ban rögzített előírásokat;
 5. hogy a képzési anyagokat semmilyen módon nem sokszorosítja, hang-, videó- és egyéb eszközzel felvételt nem készít;
 6. a képző intézmény adatvédelemre vonatkozó előírásainak betartását;
 7. a képző intézmény biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásainak betartását;
 8. nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a képző intézmény jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná;
 9. hogy a képző intézménynek, a képzés más résztvevőinek vagy oktatóinak szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel, és vállalja a kár megfizetését;
 10. a képzés során tudomására jutó üzleti titkot, bizalmas információt korlátozás nélkül megőrzi;
 11. hogy a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól, illetve tudomásszerzéstől számított 5 napon belül a képző intézménynek írásban bejelenti.

4. ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS

4.1. A Bankárképző a honlapján, a programjaira való regisztrációs felületen elérhető módon közzétette Adatkezelési tájékoztatóját, amelyben foglaltakat a résztvevő a jelentkezéssel tudomásul vesz.

4.2. Mind a Bankárképző mind a programon résztvevő kötelezi magát, hogy a képzés során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerek, szervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, vonatkozó információt, továbbá minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat - időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelnek.

4.3. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésről képfelvétel készülhet, melyet a Bankárképző marketing célokra korlátlanul felhasználhat. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a képző intézménnyel szemben.

4.4. A Bankárképző jogosult a képzési feladatainak teljesítéséhez kapcsolódó egyes folyamatait kiszervezni, vagy azok kivitelezéséhez teljesítési segédet igénybe venni.

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1. A panaszkezelés helyszíne a Bankárképző székhelye. A képzésben résztvevő vagy a szolgáltatás nyújtásában érdekelt fél (továbbiakban: panaszos) a képzést érintő panaszát szóban vagy írásban jelentheti be, valamint a jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatást kérhet. A Bankárképző az általa nyújtott szolgáltatással összefüggésben az igénybe vevő által közölt panaszt köteles haladéktalanul megvizsgálni és szükség szerint orvosolni.

 • Ha a panasz kivizsgálása nyomban nem lehetséges, erről a tényről, és a panaszra való válaszadás várható időpontjáról haladéktalanul tájékoztatást ad.
 • A Bankárképző a panaszt a Panaszkezelési szabályzatában rögzített határidőn belül kivizsgálja, eredményéről és megalapozott panasz esetén a megtett intézkedésről az írásbeli kérelem befogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a panaszt tevőt.
 • Ha a Bankárképző a panasszal nem ért egyet, erről, indoklással, a panaszost tájékoztatja, megjelölve a lehetséges jogorvoslati lehetőséget

Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Bankárképző a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, amelynek egy példánya a panaszost illeti.

5.2. A képző intézmény jogosult a képzésben résztvevőt a képzésben való további részvételből kizárni, amennyiben a képzésben résztvevő nem tesz eleget a 2. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének, megszegi a 3. pontban vállaltakat, továbbá amennyiben a képzésben résztvevő magatartása a képzést, a képzés más résztvevőit vagy az oktatót súlyosan és/vagy rendszeresen megzavarja és ezzel a képzés más résztvevőit vagy az oktatót akadályozza a képzés jelen szerződés szerinti teljesítésében.

5.3. A Bankárképző és a képzésre jelentkező tudomásul veszik, hogy a egyedi szerződés / megállapodás hiányában a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre irányadó szabályai vonatkoznak.

5.4. A Bankárképző és a képzésre jelentkező kijelentik, hogy esetleges jogvitáikat lehetőség szerint megegyezéssel kívánják rendezni. Ha a felek között a jogvita békés úton nem rendeződne, úgy a felek kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság kizárólagos hatáskörét, a magyar anyagi jog és a Választott bíróság saját eljárási szabályainak alkalmazása mellett. A Választott bíróság döntését véglegesnek elfogadják.

 

NEMZETKÖZI BANKÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZRT.