Adatkezelési Tájékoztató

A Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. (továbbiakban “Bankárképző”), mint a www.bankarkepzo.hu és a www.effas.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Honlaphoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Honlap felhasználója (a továbbiakban: „Felhasználó”) a honlap látogatója. A Felhasználó a Honlap használatának megkezdésével, a Honlap látogatásával egyben elfogadja a honlap jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi felhasználási feltételét.

Ha a Tájékoztatóban változás történik, a változtatások felkerülnek a Honlapra. Kérjük, bizonyos időközönként ellenőrizze az Adatkezelési Tájékoztatót, különösen mielőtt személyes azonosításra alkalmas információkat közölne az oldalon keresztül. A felhasználó automatikusan elfogadja az Adatkezelési Tájékoztató változásait azzal, hogy a változtatás után a honlapot tovább használja.

Az Adatkezelő adatai

 • Az adatok kezelője a Honlapot üzemeltető Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.
 • Székhelye: 1011 Budapest, Szalag u. 19. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041161
 • E-mail címe: bankarkepzo@bankarkepzo.hu 
 • Telefon: 06-1-2240-700
 • Fax: 06-1-201-330
 • Honlap: www.bankarkepzo.hu
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-100627/2016

Az adatok feldolgozását a Bankárképző végzi. A Bankárképző fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az adatkezelés jogalapja: A Bankárképző a szolgáltatásira történő regisztráció, a szolgáltatás teljesítése vagy hírlevél feliratkozás során a tudomására jutott bármely személyes adatot a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Adatvédelmi törvény”) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete rendelkezései szerint kezel. A Felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről) hatálya alá eső képzések tekintetében Felnőttképzési törvény előírásai is irányadók. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

1) A kezelt adatok köre

Az adatok köre: A Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok
a) Képzésre, rendezvényre történő jelentkezéskor 
A Honlapon meghirdetett képzésekre, rendezvényekre történő jelentkezéskor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név
 • nem
 • születési idő
 • születési hely
 • anyja neve
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • legmagasabb iskolai végzettség
 • irányítószám
 • munkahely megnevezése
 • beosztás • munkakör
 • szakmai terület

A Bankárképző fenntartja a jogot, hogy bizonyos képzésre, rendezvényre történő regisztráció esetén a Felhasználótól további személyes adatot kérjen be, melynek kezelésére vonatkozóan jelen Tájékoztatóban, illetve a Képzési megállapodásban / felnőttképzési szerződésben meghatározottak érvényesek.

A Bankárképző a számla kiállítása céljából további adatokat kér a jelentkezőtől. a hatályos számviteli előírásoknak megfelelően (számla kötelező adattartalma). A számla, illetve annak adatai továbbításra kerülnek annak kiállítása és feldolgozása céljából a pénzügyi informatikai rendszereink üzemeltetői, illetve külső pénzügyi és könyvelő cég felé.

simplepay logoSimplePay fizetés esetén, a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére.
A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

A képzés megvalósítása lehet tantermi vagy e-learning képzés, ill. elképzelhető tantermi képzés e-learning tananyag kiegészítéssel. A Bankárképző e-learning felületének használatához személyhez kötődő közösségi azonosítót használunk, így a felhasználóknak javasolt LinkedIn, Google vagy Facebook profillal rendelkeznie. Azonban igény esetén a bejelentkezés csupán e-mail cím használatával is megoldható. A bejelentkezéshez jelszót kell létrehozni.

A Bankárképző számos képzésénél szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, más oktatási intézményekkel együtt végzi az oktatási tevékenységét, ill. néhány képzésnél szakmai egyesület gyakorol felügyeleti jogot a képzés felett. Ehhez kapcsolódóan sor kerülhet a résztvevőkre vonatkozó adatok továbbítására a megjelölt szakmai szervezetek felé. Ezen adattovábbításokról az adott képzéshez kapcsolódó Képzési megállapodásban / felnőttképzési szerződésben meghatározottak érvényesek.

b) Hírlevél feliratkozáskor
A Bankárképző hírlevelére történő feliratkozáskor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név
 • e-mail cím

A Honlapon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Honlapon. A Bankárképző a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát – bizonyos tanfolyamokra történő jelentkezés kivételével – nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, a Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztató ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. Hírlevél küldési céllal megadott személyes adatait átadhatjuk email-küldési céllal adatfeldolgozónak.

c) Álláshirdetésre történő jelentkezéskor
A Honlapon meghirdetett álláshirdetésekre jelentkezéskor a Bankárképzővel megosztott személyes adatok körét a pályázó maga határozza meg az általa beküldött életrajz és egyéb dokumentumok kiválasztásával. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztató ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Álláshirdetéshez kapcsolódó adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. A jelentkezők kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. A Bankárképző a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, a Felhasználó felel.

2) Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Bankárképző elérhető szolgáltatásainak nyújtása és a hatékony kapcsolattartás, valamint jogszabályi megfelelés biztosítása céljából.

A/1.a) pontban megnevezett esetben az adatkezelés különös célja a képzésre, rendezvényre jelentkező azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás, rendszeres tájékoztatás, a Felhasználó által megrendelt szolgáltatás teljesítése és az ehhez szükséges nyilvántartások elkészítése, valamint az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése. Ezen túl történhet adatkezelés jogszabályi megfelelés biztosítása céljából.

A/1.b) pontban megnevezett esetben az adatkezelés különös célja a Felhasználó részére rendszeres elektronikus hírlevél küldése a Bankárképző szakmai programjairól, szolgáltatásairól, illetve partnerintézménye ajánlatairól és esetileg egyéb hírekről. A hírlevél tartalmazhat reklámüzeneteket és üzletpolitikai célú megkereséseket.

A/1.c) pontban megnevezett esetben az adatkezelés különös célja a Felhasználó pályázatának értékelése munkaviszony létesítése céljából.

3) Az adatkezelés időtartama

A Bankárképző a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A Bankárképző a személyes adatokat a tevékenységre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerinti időtartamig őrzi meg. A személyes adatok a meghatározott időtartam leteltével, az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

4) Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatok megismeréshez a Bankárképző és a Bankárképző munkatársai és foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például a Bankárképző oktatásszervezéssel foglalkozó munkatársai a képzéssel kapcsolatos adminisztráció elvégzése érdekében megismerik a Felhasználó személyes adatait.

A Bankárképző csak kivételes esetben, a felnőttképzéssel és szakképzéssel kapcsolatos jogszabályok és a számviteli szabályok által előírt esetben adja át a Felhasználó – jogszabályban meghatározott – személyes adatait harmadik fél számára. Személyes adatot jogszabály által előírt esetekben hatósági megkeresésekre, a jogszabályi előírások figyelembe vételével továbbítunk. Személyes adatokat az előzőeken túl a képzési megállapodásban / felnőttképzési szerződésben meghatározott esetekben továbbítunk az adott megadott feltételekkel. Az adatfeldolgozót minden esetben titoktartási kötelezettség terheli a feladat-ellátás során birtokába került személyes adat vonatkozásában. Csak olyan adatfeldolgozónak adunk át személyes adatokat, akik a személyes adatkezelés jogszabályi előírásait betartják.

A megadott adatokat nem kapcsoljuk össze más adatbázisokkal. Különleges adatot nem kezelünk.

5) Adatbiztonsági intézkedések

A Bankárképző a Felhasználó által megadott személyes adatokat saját, Magyarországon található szerverén tárolja. A Bankárképző megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Bankárképző gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat a Bankárképző harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Honlapon való megadása esetén – a Bankárképző intézkedései, biztonsági eszközei ellenére –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a Bankárképző nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. A Bankárképző semmilyen módon nem felelős azon eseményekért, incidensekért és az ezekből eredő károkért, amely abból ered, hogy a Felhasználó megadhatta személyes adatait harmadik személyeknek (vagy nem védte eléggé és illetéktelen személyek birtokába került), akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen és/vagy közös számítógépeken történő internetezéskor a Felhasználó használatot követően minden szükséges intézkedést megtegyen (pl. kijelentkezés) annak érdekében, hogy idegenek a Felhasználó számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak a Felhasználó nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

6) A Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az átlátható tájékoztatás kéréshez való jog
A Felhasználó a Bankárképző elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával – tájékoztatást kérhet arról, hogy tájékoztassuk, a Bankárképző milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Bankárképző a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban ad tájékoztatást a kérelemben megfogalmazottakról.

A helyesbítéshez való jog
A Felhasználó a Bankárképző elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával – kérheti, hogy a Bankárképző módosítsa valamely személyes adatát megjelölve a helyes adatokat (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Bankárképző a helyesbítést haladéktalanul, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül teljesíti, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

A hozzájárulás visszavonása
A Felhasználó bármikor jogosult arra, hogy a hírlevél (lsd. A/1.b) fogadásához, vagy az álláshirdetésre való jelentkezéshez (lsd. A/1.c) adott hozzájárulását ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja. Az adott hozzájárulás visszavonása történhet a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy írásban a Bankárképző elérhetőségein (bankarkepzo@bankarkepzo.hu e-mail címen, illetve a pontos személyes adatait feltüntetve postai címünkre elküldött levélben). A Bankárképző a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld. A hírlevél küldésre adott hozzájárulás visszavonása kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést érinti, egyebekben a Bankárképző szolgáltatásainak nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

Az elfeledtetéshez való jog A
Felhasználó a Bankárképző elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával – kérheti ingyenesen és indokolás nélkül a Bankárképzőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Bankárképző abban az esetben utasítja el, ha a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabály a Bankárképzőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Bankárképző a kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül teljesíti, megszünteti az adatkezelést és törli a Felhasználót a nyilvántartásából, ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

A zároláshoz való jog
A Felhasználó a Bankárképző elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával – kérheti, hogy a személyes adatait a Bankárképző zárolja. A zárolás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi. A kérelmet a Bankárképző abban az esetben utasítja el, ha a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabály a Bankárképzőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Bankárképző a kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül teljesíti, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

A tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó a Bankárképző elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával – tiltakozhat az adatkezelés ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Bankárképzőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Bankárképző, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Bankárképző a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó a Bankárképző döntésével nem ért egyet, illetve ha a Bankárképző a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatóság alapján az érintettnek joga van arra, hogy a hozzá kapcsolódó adatokat megkapja, használja, egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérheti, hogy a Bankárképző egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Adathordozhatóság csak olyan adatokra vonatkozik, amiket az érintett bocsátott a Bankárképző rendelkezésére, vagy szerződés keretében bocsátották azokat rendelkezésre. A személyes adat jogosultja a Bankárképző elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával – kérheti ingyenesen és indokolás nélkül a Bankárképzőtől a személyes adatai továbbítását. A Bankárképző a kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül teljesíti, amennyiben a kérelem minden feltételnek megfelel.

B. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon az A. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg személyes adatot, úgy a Bankárképző semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

Miközben a weboldalon lapozgat, lehetőség van bizonyos adatok passzív gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböző technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Honlap használata során generálódnak és, amelyeket a Honlapon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Honlapra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

A Honlapra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ezek használatához.

A Bankárképző a Honlappal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Honlap látogatottságát és a Honlapon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

A Bankárképző hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook, Linkedin, Instagram) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett a Bankárképző Honlapján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak. A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy a Bankárképző a Honlapot megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Honlapra látogatási adatok nyomon követése, és a Honlap használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A Bankárképző ezen kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Honlap funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Honlap teljes használatról. A Bankárképző felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Honlap használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla a Honlap használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ ) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldaán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók aatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében a Bankárképző semmilyen felelősséget nem vállal.

C. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

A Bankárképző mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Felhasználó úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk a Bankárképző elérhetőségeire (email: bankarkepzo@bankarkepzo.hu, levelezési cím: 1011 Budapest, Szalag u. 19.) Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy a Bankárképző megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) segítségét vagy
 • bírósági eljárást (polgári pert) kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

D. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk a Bankárképző elérhetőségeire (email: bankarkepzo@bankarkepzo.hu, levelezési cím: 1011 Budapest, Szalag u. 19.), és megválaszoljuk kérdését.

 

Budapest, 2018. május 25.