Adatkezelési Tájékoztató

A Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. (továbbiakban “Bankárképző”), mint a www.bankarkepzo.hu és a www.effas.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Honoldal és a Honlaphoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Honlap felhasználója (a továbbiakban: „Felhasználó”) a honlap látogatója. A Felhasználó a Honlap használatának megkezdésével, a Honlap látogatásával egyben elfogadja a honlap jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi felhasználási feltételét.

Ha a Tájékoztatóban változás történik, a változtatások felkerülnek a Honlapra. Kérjük, bizonyos időközönként ellenőrizze az Adatkezelési Tájékoztatót, különösen mielőtt személyes azonosításra alkalmas információkat közölne az oldalon keresztül. A felhasználó automatikusan elfogadja az Adatkezelési Tájékoztató változásait azzal, hogy a változtatás után a honlapot tovább használja.

Az Adatkezelő adatai

 • Az adatok kezelője a Honlapot üzemeltető Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.
 • Székhelye: 1011 Budapest, Szalag u. 19. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041161
 • E-mail címe: bankarkepzo@bankarkepzo.hu
 • Telefon: 06-1-2240-700
 • Fax: 06-1-2011-330
 • Honlap: www.bankarkepzo.hu
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-100627/2016

Az adatok feldolgozását a Bankárképző végzi. A Bankárképző fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az adatkezelés jogalapja: A Bankárképző a szolgáltatásira történő regisztráció, a szolgáltatás teljesítése vagy hírlevél feliratkozás során a tudomására jutott bármely személyes adatot a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Adatvédelmi törvény”) rendelkezései szerint kezel. A Felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről) hatálya alá eső képzések tekintetében Felnőttképzési törvény előírásai is irányadók. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről a Bankárképző minden esetben külön értesíti a Felhasználót.

A. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

1) A kezelt adatok köre

Az adatok köre: A Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok

a) Képzésre, rendezvényre történő jelentkezéskor

A Honlapon meghirdetett képzésekre, rendezvényekre történő jelentkezéskor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • munkahely megnevezése

A Bankárképző fenntartja a jogot, hogy bizonyos képzésre, rendezvényre történő regisztráció esetén a Felhasználótól további személyes adatot kérjen be, melynek kezelésére vonatkozóan jelen Tájékoztató, illetve a Képzési szerződésben meghatározottak érvényesek.

b) Hírlevél feliratkozáskor

A Bankárképző hírlevelére történő feliratkozáskor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név
 • e-mail cím

A Honlapon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Honlapon. A Bankárképző a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát – bizonyos tanfolyamokra történő jelentkezés kivételével – nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, a Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztató ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

2) Az adatkezelés célja

A Bankárképző a Honlapról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat. Az adatkezelés célja a Bankárképző elérhető szolgáltatásainak nyújtása és a hatékony kapcsolattartás.

A/1.a) pontban megnevezett esetben az adatkezelés különös célja a képzésre, rendezvényre jelentkező azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás, rendszeres tájékoztatás, a Felhasználó által megrendelt szolgáltatás teljesítése és az ehhez szükséges nyilvántartások elkészítése, valamint az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése.

A/1.b) pontban megnevezett esetben az adatkezelés különös célja a Felhasználó részére rendszeres elektronikus hírlevél küldése a Bankárképző szakmai programjairól, szolgáltatásairól, illetve partnerintézménye ajánlatairól és esetileg egyéb hírekről. A hírlevél tartalmazhat reklámüzeneteket és üzletpolitikai célú megkereséseket.

3) Az adatkezelés időtartama

A Bankárképző a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A Bankárképző a személyes adatokat a tevékenységre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerinti időtartamig őrzi meg. A személyes adatok a meghatározott időtartam leteltével, az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

4) Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatok megismeréshez a Bankárképző és a Bankárképző munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például a Bankárképző oktatásszervezéssel foglalkozó munkatársai a képzéssel kapcsolatos adminisztráció elvégzése érdekében megismerik a Felhasználó személyes adatait.

A Bankárképző csak kivételes esetben, a felnőttképzéssel és szakképzéssel kapcsolatos jogszabályok által előírt esetben adja át a Felhasználó – jogszabályban meghatározott – személyes adatait harmadik fél számára. Személyes adatokat az előzőek kivételével harmadik félnek és külföldre nem továbbítunk. A megadott adatokat nem kapcsoljuk össze más adatbázisokkal. Különleges adatot nem kezelünk.

5) Adatbiztonsági intézkedések

A Bankárképző a Felhasználó által megadott személyes adatokat saját, Magyarországon található szerverén tárolja. A személyes adatai tárolásához a Bankárképző más cég vagy személy szolgáltatását nem veszi igénybe. A Bankárképző megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Bankárképző gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat a Bankárképző harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Honlapon való megadása esetén – a Bankárképző intézkedései, biztonsági eszközei ellenére –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a Bankárképző nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. A Bankárképző semmilyen módon nem felelős azon eseményekért, incidensekért és az ezekből eredő károkért, amely abból ered, hogy a Felhasználó megadhatta személyes adatait harmadik személyeknek (vagy nem védte eléggé és illetéktelen személyek birtokába került), akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen és/vagy közös számítógépeken történő internetezéskor a Felhasználó használatot követően minden szükséges intézkedést megtegyen (pl. kijelentkezés) annak érdekében, hogy idegenek a Felhasználó számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak a Felhasználó nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

6) A Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

A tájékoztatás kéréshez való jog

A Felhasználó a Bankárképző elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával – tájékoztatást kérhet arról, hogy tájékoztassuk, a Bankárképző milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Bankárképző a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban ad tájékoztatást a kérelemben megfogalmazottakról.

A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó a Bankárképző elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával – kérheti, hogy a Bankárképző módosítsa valamely személyes adatát megjelölve a helyes adatokat (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Bankárképző a helyesbítést haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

A hozzájárulás visszavonása

A Felhasználó bármikor jogosult arra, hogy a hírlevél (lsd. A/1.b) fogadásához adott hozzájárulását ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja. Az adott hozzájárulás visszavonása történhet a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy írásban a Bankárképző elérhetőségein (bankarkepzo@bankarkepzo.hu e-mail címen, illetve a pontos személyes adatait feltüntetve postai címünkre elküldött levélben). A Bankárképző a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld. A hírlevél küldésre adott hozzájárulás visszavonása kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést érinti, egyebekben a Bankárképző szolgáltatásainak nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

A törléshez való jog

A Felhasználó a Bankárképző elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával – kérheti ingyenesen és indokolás nélkül a Bankárképzőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Bankárképző abban az esetben utasítja el, ha a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabály a Bankárképzőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Bankárképző a kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb 10 napon belül teljesíti, megszünteti az adatkezelést és törli a Felhasználót a nyilvántartásából, ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

A zároláshoz való jog

A Felhasználó a Bankárképző elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával – kérheti, hogy a személyes adatait a Bankárképző zárolja. A zárolás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi. A kérelmet a Bankárképző abban az esetben utasítja el, ha a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabály a Bankárképzőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Bankárképző a kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a Bankárképző elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával – tiltakozhat az adatkezelés ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Bankárképzőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Bankárképző, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Bankárképző a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó a Bankárképző döntésével nem ért egyet, illetve ha a Bankárképző a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat

B. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon az A. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg személyes adatot, úgy a Bankárképző semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

Miközben a weboldalon lapozgat, lehetőség van bizonyos adatok passzív gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböző technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Honlap használata során generálódnak és, amelyeket a Honlapon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Honlapra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

A Honlapra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ezek használatához.

A Bankárképző a Honlappal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Honlap látogatottságát és a Honlapon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

A Bankárképző hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett a Bankárképző Honlapján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak.

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy a Bankárképző a Honlapot megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Honlapra látogatási adatok nyomon követése, és a Honlap használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A Bankárképző ezen kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Honlap funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Honlap teljes használatról. A Bankárképző felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Honlap használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla a Honlap használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében a Bankárképző semmilyen felelősséget nem vállal.

C. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

A Bankárképző mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Felhasználó úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk a Bankárképző elérhetőségeire (email: bankarkepzo@bankarkepzo.hu, levelezési cím: 1011 Budapest, Szalag u. 19.)

Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy a Bankárképző megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) segítségét vagy
 • bírósági eljárást (polgári pert) kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

D. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk a Bankárképző elérhetőségeire (email: bankarkepzo@bankarkepzo.hu, levelezési cím: 1011 Budapest, Szalag u. 19.), és megválaszoljuk kérdését.

Budapest, 2016. július 1.