Adatkezelési Nyilatkozat

A Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. (továbbiakban “Bankárképző”), mint a www.bankarkepzo.hu/karrierportal weboldal (a továbbiakban: Karrier Portál) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Karrier Portál és a Karrier Portálhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Karrier Portál felhasználója (a továbbiakban: „Felhasználó”) a Karrier Portál látogatója. A Felhasználó a Karrier Portál használatának megkezdésével, a Karrier Portál látogatásával egyben elfogadja a Karrier Portál jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi felhasználási feltételét.

Ha a Tájékoztatóban változás történik, a változtatások felkerülnek a Karrier Portálra. Kérjük, bizonyos időközönként ellenőrizze az Adatkezelési Tájékoztatót, különösen mielőtt személyes azonosításra alkalmas információkat közölne az oldalon keresztül. A felhasználó automatikusan elfogadja az Adatkezelési Tájékoztató változásait azzal, hogy a változtatás után a Karrier Portált tovább használja.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Karrier Portált üzemeltető Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.

 • Székhelye: 1011 Budapest, Szalag u. 19.
 • Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041161
 • E-mail címe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 06-1-2240-700
 • Fax: 06-1-2011-330
 • Karrier Portál: www.bankarkepzo.hu/karrierportal
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-100627/2016

Az adatok feldolgozását a Bankárképző végzi. A Bankárképző fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az adatkezelés jogalapja: A Bankárképző a szolgáltatásira történő regisztráció, a szolgáltatás teljesítése vagy hírlevél feliratkozás során a tudomására jutott bármely személyes adatot a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Adatvédelmi törvény”) rendelkezései szerint kezel.

A. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

1) A kezelt adatok köre

Az adatok köre: A Karrier Portálra regisztráció keretében, valamint a Karrier Portál használata során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok

a) Regisztrációkor

A Karrier Portálra történő regisztrációkor a következő személyes adatok megadása szükséges: 

 • teljes név (vezetéknév, keresztnév)
 • e-mail cím
 • jelszó

b) Karrier Portálon megjelenő szakmai önéletrajz kitöltésekor

A Karrier Portálon megjelenő szakmai önéletrajz kitöltésekor a következő személyes adatok megadása kötelező: 

 • teljes név (vezetéknév, keresztnév) – azonos a regisztráció során megadottak
 • nem
 • születési dátum
 • telefonszám
 • e-mail cím – eltérhet a regisztráció során megadott email címtől
 • szakmai kompetenciák

A Karrier Portálon megjelenő szakmai önéletrajz kitöltésekor a fentebb nem szereplő kötelező adatokon kívüli további személyes adatok megadása a Felhasználó saját döntésén alapul.

c) Egy álláshirdetésre történő jelentkezés esetén

A Karrier Portálon megjelenő álláshirdetésekre közvetlenül a hirdetőnél kell jelentkezni a hirdetésben leírt módon.

Emellett természetesen rendelkezésre áll a karrier Portálon keresztüli jelentkezés lehetősége is. Amennyiben a Felhasználó a Karrier Portál „Jelentkezés” opcióját választja, akkor kifejezetten felhatalmazza a Karrier Portál üzemeltetőjét, hogy a Karrier Portálon tárolt szakmai önéletrajzát PDF formátumban és a Jelentkezéskor megadott Üzenetet, valamint a Felhasználó által csatol további dokumentumokat az állás hirdetője részére átadja.

A Karrier Portálon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Karrier Portálon. A Bankárképző a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, a Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztató ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

2) Az adatkezelés célja

A Bankárképző a Karrier Portálon elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat. Az adatkezelés célja a Felhasználó pénzügyi szektorban történő elhelyezkedésének és a munkaerőpiacon történő jelenlétének eredményes segítése.

A/1.a) pontban megnevezett esetben az adatkezelés különös célja a Felhasználó azonosítása, valamint a Karrier Portál használatának biztosítása a Felhasználó számára.

A/1.b) pontban megnevezett esetben az adatkezelés különös célja a Felhasználók nyilvántartása, állásajánlatok célzott megjelenítése, keresési szolgáltatás minőségének biztosítása, továbbá az álláshirdetésre történő jelentkezés elősegítése.

A/1.c) pontban megnevezett esetben az adatkezelés különös célja a Felhasználó pályázatának a hirdető részére történő továbbítása.

3) Az adatkezelés időtartama

A Bankárképző a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A Bankárképző a személyes adatokat a tevékenységre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerinti időtartamig őrzi meg. A személyes adatok a meghatározott időtartam leteltével, az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

4) Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatok megismeréshez a Bankárképző és a Bankárképző kijelölt munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például a Bankárképző Karrier Portál üzemeltetésével foglalkozó munkatársai a Karrier Portál hatékonyabb működtetése érdekében megismerik a Felhasználó személyes adatait.

Személyes adatokat – az álláshirdetésre történő közvetlen jelentkezés esete kivételével – harmadik félnek és külföldre nem továbbítunk. A megadott adatokat nem kapcsoljuk össze más adatbázisokkal. Különleges adatot nem kezelünk.

5) Adatbiztonsági intézkedések

A Bankárképző a Felhasználó által megadott személyes adatokat saját, Magyarországon található szerverén tárolja. A személyes adatai tárolásához a Bankárképző más cég vagy személy szolgáltatását nem veszi igénybe. A Bankárképző megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Bankárképző gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat a Bankárképző harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Karrier Portálon való megadása esetén – a Bankárképző intézkedései, biztonsági eszközei ellenére –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a Bankárképző nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. A Bankárképző semmilyen módon nem felelős azon eseményekért, incidensekért és az ezekből eredő károkért, amely abból ered, hogy a Felhasználó megadhatta személyes adatait harmadik személyeknek (vagy nem védte eléggé és illetéktelen személyek birtokába került), akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen és/vagy közös számítógépeken történő internetezéskor a Felhasználó használatot követően minden szükséges intézkedést megtegyen (pl. kijelentkezés) annak érdekében, hogy idegenek a Felhasználó számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak a Felhasználó nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

6) A Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

A tájékoztatás kéréshez való jog

A Felhasználó a Bankárképző elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával – tájékoztatást kérhet arról, hogy tájékoztassuk, a Bankárképző milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Bankárképző a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban ad tájékoztatást a kérelemben megfogalmazottakról.

A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó a Bankárképző elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával – kérheti, hogy a Bankárképző módosítsa valamely személyes adatát megjelölve a helyes adatokat (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Bankárképző a helyesbítést haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

A hozzájárulás visszavonása

A Felhasználó bármikor jogosult arra, hogy a hírlevél fogadásához adott hozzájárulását ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja. Az adott hozzájárulás visszavonása történhet a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy írásban a Bankárképző Karrier Portáljának elérhetőségein (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen, illetve a pontos személyes adatait feltüntetve postai címünkre elküldött levélben). A Bankárképző a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a Karrier Portál direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld. A hírlevél küldésre adott hozzájárulás visszavonása kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést érinti, egyebekben a Bankárképző szolgáltatásainak nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

A törléshez való jog

A Felhasználó a Bankárképző elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával – kérheti ingyenesen és indokolás nélkül a Bankárképzőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Bankárképző abban az esetben utasítja el, ha a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabály a Bankárképzőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Bankárképző a kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb 10 napon belül teljesíti, megszünteti az adatkezelést és törli a Felhasználót a nyilvántartásából, ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

A zároláshoz való jog

A Felhasználó a Bankárképző elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával – kérheti, hogy a személyes adatait a Bankárképző zárolja. A zárolás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi. A kérelmet a Bankárképző abban az esetben utasítja el, ha a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabály a Bankárképzőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Bankárképző a kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a Bankárképző elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával – tiltakozhat az adatkezelés ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Bankárképzőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Bankárképző, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Bankárképző a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó a Bankárképző döntésével nem ért egyet, illetve ha a Bankárképző a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat

B. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk

Amennyiben a Felhasználó a Karrier Portálon az A. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg személyes adatot (vagyis nem regisztrál a Karrier Portálra), úgy a Bankárképző semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

Miközben a weboldalon lapozgat, lehetőség van bizonyos adatok passzív gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböző technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Karrier Portál használata során generálódnak és, amelyeket a Karrier Portálon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Karrier Portálra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

A Karrier Portálra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ezek használatához.

A Bankárképző a Karrier Portállal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Karrier Portál látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Karrier Portál látogatottságát és a Karrier Portálon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

A Bankárképző hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett a Bankárképző Karrier Portálján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak.

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy a Bankárképző a Karrier Portált megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Karrier Portálra látogatási adatok nyomon követése, és a Karrier Portál használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A Bankárképző ezen kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Karrier Portál funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Karrier Portál teljes használatról. A Bankárképző felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Karrier Portál használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla a Karrier Portál használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében a Bankárképző semmilyen felelősséget nem vállal.

C) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

A Bankárképző mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Felhasználó úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk a Bankárképző Karrier Portáljának elérhetőségeire (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., levelezési cím: 1011 Budapest, Szalag u. 19.)

Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy a Bankárképző megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) segítségét vagy
 • bírósági eljárást (polgári pert) kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

D. Egyéb rendelkezések Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk a Bankárképző elérhetőségeire (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., levelezési cím: 1011 Budapest, Szalag u. 19.), és megválaszoljuk kérdését.